MR/GMR/OR

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders evenredig zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht). De medezeggenschapsraad vergadert gezamenlijk met de schoolcommissie zes/zeven keer per jaar. 


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Voor bepaalde (vooral schooloverstijgende) beleidsbeslissingen heeft het bestuur van de V.P.C.B.O. Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit twee medezeggenschapsraadsleden van iedere school. De geleding ouders en personeel zijn hierin opnieuw evenredig vertegenwoordigd.  


Ouderraad
De ouderraad is een orgaan die de schoolactiviteiten ondersteunt en organiseert. De voornaamste activiteiten zijn: Sinterklaas, Kerst, Palmpaasstokken, Paasontbijt, bloemetjesmarkt en het kleuterfeest. Ook regelen de leden van de ouderraad inzameling van het oud papier. 

De namen en adressen van de leden van de MR, GMR en ouderraad vindt u achterin onze bijlage van de schoolgids.